Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Mỹ Xuyên http://pgdmyxuyen.edu.vn/

KH tuyên truyền đổi mới căn bản và toàn diện
29.09.2016

Tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên
                                                 Chi tiết


URL của bản tin này::http://pgdmyxuyen.edu.vn//modules.php?name=News&op=viewst&sid=345

© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Mỹ Xuyên contact: hkvietnam@gmail.com